logo 0

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en handelsvoorwaarden van best4office B.V., gevestigd te Franeker

Art. 1 Geldigheid der voorwaarden

Onze leveringen, diensten en aanbiedingen vinden uitsluitend plaats op grond van deze leverings- en handelsvoorwaarden. Deze voorwaarden gelden ook voor toekomstige afspraken binnen lopende handelsbetrekkingen, ook als zij niet nogmaals uitdrukkelijk worden overeengekomen. Deze voorwaarden worden uiterlijk bij het in ontvangst nemen van de goederen of diensten beschouwd als zijnde geaccepteerd. Het op enigerlei moment door de klant verwijzen naar zijn eigen handels- respectievelijk inkoopvoorwaarden wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afspraken welke afwijken van onze handelsvoorwaarden zijn slechts geldig, wanneer zij schriftelijk door ons worden bevestigd. Een mondelinge schorsing van deze schriftelijke clausule is nietig.

Art. 2 Aanbod en sluiten van een overeenkomst, orderacceptatie en -kosten

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer de ons gegunde opdracht schriftelijk door ons wordt bevestigd, of wij door levering te kennen geven dat wij de opdracht hebben geaccepteerd. Onze orderbevestiging is maatgevend voor de omvang van de levering en de verdere inhoud van de overeenkomst. Waarde per order: Aan klant door te belasten kosten:

  • Minder dan EUR 50,00: verzendkosten EUR 9,95.
  • EUR 50,00 en minder dan EUR 100,00: verzendkosten EUR 7,95 
  • EUR 100,00 en minder dan EUR 200,00: verzendkosten EUR 5,95
  • Meer dan EUR 200,00: geen verzendkosten

 

Art. 3 Prijs, vooruitbetaling, aanbetaling

De door ons vermelde prijzen gelden onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen van onze fabrikanten, resp. wijzigingen in de wisselkoers op een dagelijkse basis bij producten welke in vreemde valuta worden betaald, exclusief BTW. Er kunnen vooruitbetalingen of aanbetalingen worden overeengekomen. Indien de overeengekomen orderprijs tenminste EUR 1.000,00 (excl. BTW) bedraagt, heeft best4office, ook zonder uitdrukkelijke afspraak, jegens de klant recht op een aanbetaling van 50% van de netto overeengekomen prijs (excl. BTW), zonder aftrek betaalbaar binnen 8 dagen na het aangaan van de overeenkomst. Ingeval van een verplichting van de klant tot vooruitbetaling of tot aanbetaling zullen wij de goederen welke vallen onder de overeenkomst, niet verzenden voordat wij de vooruitbetaling of de aanbetaling zullen hebben ontvangen. Indien de klant in gebreke blijft met betrekking tot de vooruitbetaling of de aanbetaling dient hij ons de daardoor ontstane schade te vergoeden.

Art. 4 Levering en kosten

Wij leveren af magazijn Franeker of rechtstreeks vanuit de fabrikant., inclusief verpakking en onder de leveringsvoorwaarden van onze actuele prijslijst. Verpakking: best4office heeft generlei verplichting jegens de klant tot terugname van verpakkingen. Leveringstermijnen, overmacht: leveringstermijnen zijn vrijblijvend, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door best4office aangegeven leveringstermijnen zijn onder voorbehoud van een juiste en tijdige levering aan best4office door haar fabrikanten en producenten. Vertragingen in levering en dienstverlening op grond van overmacht en andere onvoorzienbare gebeurtenissen, welke de levering door best4office wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en niet te wijten zijn aan best4office (waaronder in het bijzonder de oorlog, oorlog-achtige gebeurtenissen, ambtelijke bevelen, het niet verkrijgen van invoer- of doorvoervergunningen, landelijke maatregelen betreffende de beperking van het handelsverkeer, stakingen, uitsluitingen en soortgelijke bedrijfsproblemen, verkeersproblemen), ongeacht of de gebeurtenissen zich voordoen bij best4office haar fabrikanten of haar onderaannemers, geven best4office het recht de levering resp. dienstverlening voor de duur van de belemmering buiten een toepasselijke aanlooptijd op te schorten of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de periode waarmee de klant zelf in gebreke blijft ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Indien de belemmering meer dan 3 maanden duurt heeft de klant het recht na een gepaste uiterste termijn (van minstens 14 kalenderdagen) de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De klant heeft geen enkel recht op schadevergoeding als gevolg van een dergelijke belemmering. best4office heeft het recht goederen of diensten in gedeelten te leveren. Bij overeenkomsten tot levering geldt iedere gedeeltelijke levering van goederen en diensten als afzonderlijke nakoming.

Art. 5 Verzending en overdracht van risico

Het risico gaat uiterlijk bij verzending van de (gedeeltelijke) levering op de klant over, ook dan indien best4office nog andere prestaties, bijvoorbeeld verzendkosten, heeft overgenomen. Voor zover er verzekeringen voor de geleverde goederen ten gunste van best4office bij de transportondernemer bestaan, worden deze in geval van schade aan de klant overgedragen. Datzelfde geldt voor een eventueel verder reikende aansprakelijkheid van de transportondernemer jegens best4office als de verzender.

Art. 6 Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen dienen onze facturen binnen 14 dagen te worden voldaan, gerekend vanaf de factuurdatum. De klant is gehouden de door hem verrichte betalingen steeds in mindering te brengen op zijn oudste schuld. Alle door de klant andersluidende bepalingen zijn nietig. Voor zover reeds kosten en rente zijn ontstaan, dient de klant zijn betaling vooreerst op de kosten, dan de rente en tenslotte op de hoofdsom in mindering te brengen. Een betaling wordt pas als voldaan aangemerkt wanneer wij over die betaling kunnen beschikken. Wissels worden niet geaccepteerd. Vertraging in de betaling: In geval van schuldenaarsverzuim brengt best4office meteen na het ontstaan daarvan rente in rekening, welke 2% boven de discontovoet van de Nederlandsche Bank van dat moment ligt, maar tenminste 8% bedraagt. Indien de klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, resp. daarmede in verzuim geraakt, een door hem afgegeven betaalmiddel geweigerd wordt of wanneer ons andere omstandigheden ter ore komen welke zijn kredietwaardigheid twijfelachtig maken, hebben wij het recht de gehele resterende schuld onmiddellijk opeisbaar te verklaren. Een retentierecht van de klant of de compensatie van de klant met tegenvorderingen worden uitgesloten, tenzij de tegenvordering van de klant niet door best4office betwist wordt of rechtsgeldig is.

Art. 7 Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de voldoening van alle vorderingen, welke ons nu of in de toekomst toekomen jegens de klant, wordt ons de volgende bescherming geboden: wij behouden de eigendom der goederen tot aan de volledige voldoening van de koopprijs en van alle vorderingen voortvloeiende uit de bestaande handelsbetrekking. Indien de (mede-) eigendom van best4office door natrekking of door zaaksvermenging tenietgaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-)eigendom van de klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op ons overgaat. De klant garandeert kosteloos onze (mede-)eigendom. Het is de klant niet toegestaan de geleverde goederen voordat deze volledig betaald zijn te verpanden, noch als zekerheid in eigendom over te dragen. In geval van beslaglegging door derden, in het bijzonder bij verpanding en beslagen, dient de klant ons daarvan onverwijld in te lichten. De derde partij dient onverwijld op ons eigendomsvoorbehoud te worden gewezen. Iedere verhuizing van goederen waarop ons eigendomsvoorbehoud rust dient ons onverwijld te worden medegedeeld. Bij handelingen van de klant welke in strijd zijn met de overeenkomst hebben wij het recht de goederen na aanmaning terug te halen en is de klant verplicht tot afgifte. Het geldend maken van ons eigendomsvoorbehoud, evenals de verpanding door ons van de geleverde goederen, gelden niet als ontbinding van de overeenkomst. De klant is gehouden ons ten behoeve van de terugname van de goederen toegang te verschaffen tot de ruimten waarin de goederen zich bevinden. De vorderingen van de klant uit wederverkoop van onze door hem nog niet betaalde goederen worden bij voorbaat als zekerheid aan ons overgedragen. In geval de goederen door de klant verkocht zijn in ruil voor andere goederen, welke niet ons eigendom zijn, geldt de vordering aangaande de koopprijs als overgedragen tot ten hoogste het bedrag van de waarde van de door ons geleverde goederen. De klant is gemachtigd de overgedragen vorderingen zolang te incasseren als hij zijn betalingsverplichtingen jegens ons nakomt.

Art. 8 Garantie, beperking der aansprakelijkheid

Alle goederen verlaten in onberispelijke staat onze magazijnen en/of die van onze fabrikanten. best4office garandeert dat de goederen originele goederen zijn en dat zij vrij zijn van materiaal- en verwerkingsgebreken, welke de deugdelijkheid van de goederen bij normale verwerking onmogelijk maakt of aanzienlijk vermindert, voor zover de garantie niet door onze fabrikant beperkt of opgeheven wordt. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke door de volgende oorzaken is ontstaan: ongeschikte of ondeskundige verwerking, gebrekkige montage resp. ingebruikneming door de klant of door derden, natuurlijke slijtage en verslijting, gebrekkige of nalatige behandeling, ongeschikte bedrijfsmiddelen, vervangende materialen en chemische of elektrische invloeden, voor zover deze niet op de schuld van best4office zijn terug te voeren. Onder uitsluiting van andere aanspraken worden alle onderdelen kosteloos ter beoordeling van ons vervangen, opnieuw geleverd of vergoed, welke binnen 2 (twee) maanden na levering als gevolg een voor de overdracht van gevaar liggende oorzaak – in het bijzonder wegens constructiefouten, gebrekkig materiaal, gebrekkige uitvoering of wegens inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden – als onbruikbaar of in hun bruikbaarheid aanzienlijk beperkt blijken. Het vaststellen van dergelijke gebreken dient ons onverwijld te worden gemeld.. Garantie aanspraken wegens kennelijke gebreken vervallen wanneer de klant deze niet binnen 7 kalenderdagen na afname reclameert. Vervangen onderdelen blijven ons eigendom voor de duur van ons eigendomsvoorbehoud. Verdere aanspraken van de klant, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade welke niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, zijn uitgesloten, tenzij deze berusten op opzet of grove nalatigheid onzerzijds. Iedere aansprakelijkheid van best4office wordt beperkt tot de onder de overeenkomst vallende, voorzienbare schade. Alle aanspraken op schadevergoeding zijn in ieder geval beperkt tot de waarde van de order met een maximum van EUR 10.000,00 of beperkt tot de schade welke door onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is gedekt en door de verzekering wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid voor productiestilstand, gederfde winst, gederfd gebruik, gederfde overeenkomsten en alle andere economische of (in)directe (gevolg)schade wordt uitgesloten. Gebreken, transportschade: De klant is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijv. de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade ons binnen 7 kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de klant te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven bij de klant, totdat zij door onze deskundige beoordeeld zijn. Latere reclames dan hier genoemd worden niet door ons geaccepteerd. Speciale bestellingen: Goederen welke op grond van bijzondere wensen van de klant zijn besteld worden aangemerkt als speciale bestellingen. Deze kunnen in principe niet worden geruild of gecrediteerd. Adviezen, aanwijzingen en informatie: Onze aansprakelijkheid ten aanzien van adviezen, aanwijzingen en informatie wordt uitgesloten, ook dan wanneer deze eventueel in het kader van installatie van onze goederen worden gegeven. Retourzendingen: Retourzendingen van zendingen worden in beginsel uitgesloten en niet door ons geaccepteerd, tenzij de retourzending plaatsvindt met onze vooraf gegeven toestemming en met door ons in rekening gebrachte verwerkingskosten. De eventuele retourzending dient plaats te vinden zonder kosten voor ons (franco best4office), in de ongeopende, originele verpakking, zonder gebreken en vrij van schade, labels, stickers, etc.

Art. 9 Intellectuele eigendom, bescherming gegevens intellectuele eigendom

Alle met de goederen verbonden intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de merken en octrooien, zijn en blijven onvoorwaardelijk en altijd ons eigendom of eigendom van onze fabrikant. Het is de klant uitdrukkelijk verboden deze intellectuele eigendom te wijzigen of anderszins aan te passen. Pas na onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het de klant toegestaan eigen merken op de goederen aan te brengen. In het laatste geval heeft de klant het oogmerk niet alleen als verkoper op te treden, maar zich uitdrukkelijk en automatisch ook als (mede-)producent van de goederen jegens zijn klanten te verbinden. Bescherming gegevens: De klant wordt hierbij medegedeeld da best4office de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Nederlandse wet op de bescherming persoonsgegevens verwerkt.

Art. 10 Reclamemateriaal

De klant geeft hiermede zijn uitdrukkelijke toestemming eventueel reclamemateriaal van best4office of haar fabrikanten te willen ontvangen, zonder voorafgaande uitnodiging daartoe.

Art. 11 Toepasselijk recht, gedeeltelijke nietigheid

Op onze handelsvoorwaarden en het geheel van rechtsbetrekkingen tussen best4office en de klant is uitsluitend het recht van Nederland van toepassing onder uitsluiting van het kooprecht van de VN (Weens Koopverdrag). Indien een bepaling van deze handelsvoorwaarden of een bepaling in het kader van verdere afspraken nietig is of wordt, wordt de werking van de overige bepalingen of afspraken daardoor niet aangetast. De rechter te Leeuwarden is competent. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vormt Sneek de plaats van nakoming.

  • 38.000 producten
  • Betalen op factuur
  • Deskundig advies
  • Uitstekende service
  • Gemakkelijk
© Copyright  2024 - best4office
Alle prijzen zijn in euro's excl.BTW en eventuele verzendkosten.
algemene voorwaarden